Stanovy spolku Krušlovský včelín, z.s.

Čl.1.

Základní ustanovení


Název spolku: Krušlovský včelín, z.s.

Sídlo spolku: Krušlov 24, 387 19 Čestice

Povaha spolku:

1. Spolek je právnickou osobou.

2. Spolek vznikl jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to registrací Ministerstvem vnitra ČR a přidělením IČ: 22689192 dne  3.1.2008.

3. Je spolkem podle zákona č. 83/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a je veden ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

4. Spolek je dobrovolný, samosprávný a nezávislý.

5. Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu.

Působnost spolku je především regionální, s nadregionálním i přeshraničním dosahem.Čl. 2.

Účel  a činnost spolku


1. Účelem spolku je obnova, udržování a ochrana kulturní hodnoty krušlovského včelína, jeho provozování, rozvoj a zpřístupnění veřejnosti. Tomuto účelu slouží hlavní a vedlejší činnosti spolku.

2. Hlavní činnost spolku slouží k uspokojování a ochraně zájmů, pro které byl spolek založen.  Jedná se o činnost neziskovou a veřejně prospěšnou v oblasti záchrany a udržování kulturního dědictví.

 Patří sem zejména:

renovace a udržování včelína, jeho interiérů a dřevořezeb

obnovení a udržování funkce včelína, navrácení včelstev

vytvoření muzea (včelařství, řezbářství)

rozšíření včelína o prostory pro tvořivou dílnu

propagace

další činnosti k realizaci těchto cílů

3. Vedlejší činnost spolku je doplňkovou činností, která slouží naplňování účelu spolku. Zisk z této činnosti je využíván výhradně pro činnost spolku a jeho správu. Mezi vedlejší činnosti spolku patří zejména:

pořádání odborných přednášek a kurzů, 

pořádání tvořivých dílen s řemeslnými technikami, 

chov včel

organizace akcí pro aktivní seznamování veřejnosti a hlavně mládeže s včelařstvím,

spolupráce na dalším vzdělávání členů sdružení a veřejnosti

provádění návštěvníků včelínem s odborným výkladem 

zajišťování dalších služeb, sloužících k zabezpečení činnosti hlavní.Čl. 3

Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku a mají zájem se aktivně podílet na realizaci cílů spolku. 

2. Členství ve spolku je dobrovolné.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

5. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z řad významných osobností. Tito jmenovaní přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku, jejich práva a povinnosti stanoví valná hromada.

6. Dokladem členství je zápis v seznamu členů, který je neveřejný a slouží k evidenci členů spolku. Zveřejnění seznamu je možné pouze na vyžádání a za účelem plnění cílů spolku. Zápis po přijetí člena nebo výmaz po ukončení členství provádí předseda nebo místopředseda spolku. Se seznamem se nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů. Seznam obsahuje minimálně:

jméno/název člena

bydliště/sídlo

datum narození/IČ

kontakty (telefon, e-mail)

7. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě,

b) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady,

c) úmrtím člena,

d) u právnické osoby jejím zrušením

e) zánikem spolku.Čl. 4

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení,

c) být volen do orgánů sdružení,

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnosti a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen spolku má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.Čl. 5

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) valná hromada – nejvyšší orgán spolku

b) rada spolku – výkonný orgán

c) předseda  - individuální statutární orgánČl. 6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) schvaluje jednací dokumenty a vnitřní směrnice spolku

c) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, roční rozpočet a zprávu o hospodaření spolku,

d) volí členy rady spolku,

e) rozhoduje o počtu členů volených orgánů spolku,

f) má právo rozhodnout o odvolání volených orgánů spolku

g) rozhoduje o zrušení členství,

h) rozhoduje o zrušení spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

8. Změna programu či doplnění nových bodů jednání do programu je možné, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.Čl. 7

Rada sdružení

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně tři členy.

4. Funkční období rady je pětileté.

5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

6. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

svolává valnou hromadu,

b) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

c) schvaluje rozpočtové změny

d) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

e) vydává v případě potřeby metodické pokyny pro práci spolku

7. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.

8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.Čl. 8

Předseda a místopředseda

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a koordinuje jeho činnost. Přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Svolává valnou hromadu, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před zasedáním.

3. Místopředseda spolku zastupuje předsedu spolku v době jeho nepřítomnosti, jeho práva a povinnosti jsou při zastupování shodné. 

4. Předseda a místopředseda jsou fyzické osoby v případě členů fyzických osob, případně fyzické osoby zastupující členy spolku v případě členů právnických osob, které byly zvoleny radou spolku.

5. Předseda a místopředseda jsou vždy členy rady spolku a jsou voleni radou spolku na dobu pěti let.

6. Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí rady a zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem a to každý samostatně.

7. Jsou odpovědni za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku valné hromadě.

8. Hospodaří s prostředky spolku podle schváleného rozpočtu a rozhodují o běžných záležitostech spolku. 

9. Rozsah jejich dalších pravomocí stanoví rada.Čl. 9

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob z ČR i zahraničí,

b) výnosy z majetku spolku,

c) dotace a granty, fondy EU

d) členské příspěvky (pokud jsou stanoveny),

e) výnosy z doplňkové činnosti.

3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.Čl. 10

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním

b) přeměnou spolku – to je fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy spolku,

c) úředním rozhodnutím 

2. O zániku spolku dobrovolným zrušením rozhoduje valná hromada spolku.

3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

4. Při zániku spolku postupuje spolek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci společnosti, přičemž činnost likvidátora vykonává rada spolku.

5. Případná likvidace proběhne v souladu s účelem, pro který byl spolek založen. Likvidační zůstatek může být převeden na spolek s obdobným předmětem činnosti a v souladu se zájmy členů spolku.

6. Zrušuje-li se spolek při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

7. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.Čl. 11

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy vstupují v platnost dnem schválení valnou hromadou spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

3. Stanovy schválené dne 3.1.2008 se ruší.